Phần mềm Quản lý trường học UNESCO EDU
Phần mềm quản lý trường học Unesco EDU là giải pháp toàn diện cho việc quản lý hầu hết nghiệp vụ diễn ra thường xuyên tại các trường học như: Quản lý giáo viên, Quản lý học sinh; Sắp xếp thời khoá biểu, Quản lý học phí, Quản lý tài sản-Thiết bị giảng dạy, Quản lý Thư viện, Quản lý công văn đi-đến.... UNESCO EDU được phát triển phù hợp với nhiều loại hình đào tạo: Từ Mầm non-->Tiểu học->Trung học cơ sở --> Trung học phổ thông--> Trung cấp,Cao đẳng, Đại học... Phù hợp với nhiều loại hình trường: C
Giới thiệu
Tính năng
Hình ảnh
Hạ tầng kỹ thuật
Hướng dẩn sử dụng

 

  GIAO DIỆN PHẦN MỀM :

      

 

 

TÍNH NĂNG

 I. Hệ thống chức năng quản lý chung

  

 

Danh mục

Chức năng

§  Danh mục thông tin trường học

§  Thiết lập bậc đào tạo

§  Danh mục loại trường

§  Thiết lập loại hình đào tạo

§  Danh mục quy chế đào tạo

§  Quy định hệ số môn theo ban

§  Danh mục đơn vị chủ quản

§  Thiết lập quy chế đào tạo

§  Danh mục bậc đào tạo

§  Thiết lập khối học trong năm

§  Danh mục đặc thù trường

§  Quy định hệ số môn cho các lớp cụ thể

§  Danh mục môn học

§  Quy định khối học/môn học

§  Danh mục lớp học

§  Quy định hệ số

§  Danh mục tổ công tác chuyên môn

§  Thiết lập tiêu chuẩn xếp loại theo học kỳ/năm

§  Danh mục quận/huyện

§  Quy định cách tính điểm cuối năm

§  Danh mục phòng học

§  Quy định xét lên lớp/lưu ban/hạnh kiểm

§  Danh mục loại điểm

§  Quy định ĐTB cả năm và ĐTB phải thi lại

§  Danh mục điểm

§  Quy định ĐTB cuối năm đối với môn bắt buộc

§  Danh mục hạnh kiểm

§  Thiết lập danh sách các lớp tham gia kỳ thì

§  Danh mục phân ban

§  Thiết lập sĩ số phòng thi

§  Danh mục dân tộc

§  Thiết lập thông tin các phòng thi theo khối

§  Danh mục vùng miền

 

§  Danh mục tôn giáo

 

§  Danh mục chính sách

 

§  Danh mục loại hình trường học

 

§  Danh mục khối

 

§  Danh mục khen thưởng kỷ luật

 

§  Danh mục trình độ học vấn

 

§  Danh mục chức vụ

 

§  Danh mục chuyên môn

 

§  Danh mục loại hợp đồng

 

§  Danh mục tỉnh thành

 

§  Danh mục phường xã

 

§  Danh mục phòng ban

 

§  Danh mục cấp bậc

 

§  Danh mục trạng thái giáo viên

 

§  Danh mục quốc tịch

 

   
   

2.         Phân hệ quản lý học sinh

 

 

   

Chức năng

Báo cáo

§  Nhật ký học sinh

§  Thống kê nhật ký học sinh

§  Thiết lập lớp theo ban

§  Thống kê học sinh

§  Chuyển lớp cũ lên lớp mới

-          Lên lớp

§  Phân lớp cho học sinh lưu ban

-          Lưu ban

§  Quản lý hạnh kiểm học sinh

-          Khen thưởng/Kỷ luật

§  Quản lý khen thưởng kỷ luật

-          Kết quả học tập cả năm

§  Xét kết quả học tập cuối năm.

-          Chuyển trường (đến/đi)

§  Xử lý kết quả sau thi lại và rèn lại hạnh kiểm

-          Bỏ học/ngừng học/đình chỉ học

§  Quản lý hạnh kiểm học sinh

-          Chuyển lớp

§  Tính điểm trung bình học kỳ

-          Thi lại

§  Quản lý học sinh chuyển trường (Đến/Đi)

-          Rèn lại hạnh kiểm

§  Quản lý học sinh bỏ học

 

§  Quản lý học sinh bị đuổi học

 

§  Quản lý học sinh tạm ngừng học

Danh mục

§  Quản lý học sinh bị đình chỉ học tập

§  Danh mục học sinh

§  Quản lý học sinh chuyển lớp

§  Danh mục thông tin cán sự lớp

§  Phân lớp cho học sinh

 

§  Đăng ký thu lại

 

§  Quản lý điểm thi lại

 

§  Quản lý học sinh rèn lại hạnh kiểm

 

   
 

3.         Phân hệ quản lý giáo viên

 

 

 

   

Chức năng

Danh mục

§  Phân công giáo viên chủ nhiệm

§  Danh mục giáo viên

§  Phân công giảng dạy theo giáo viên

 

§  Nhập điểm thi theo phách

 

§  Nhập điểm thi theo số báo danh

Báo cáo

§  Thiết lập phách bài thi

§  Báo cáo tình hình học tập theo giáo viên chủ nhiệm

§  Niêm yết danh sách học sinh theo phòng thi

§  Báo cáo tình hình học tập theo lớp

   
   
   

4.         Module thời khóa biểu

 

Chức năng

Báo cáo

§  Thiết lập kế hoạch đào tạo

§  Thống kê kế hoạch đào tạo theo cấp/khối/lớp/môn học

§  Thiết lập tiến độ đào tạo

§  Thống kê tiến độ đào tạo theo cấp/khối/lớp/môn học

§  Xếp thời khóa biểu

§  Thông kê giảng dạy theo giáo viên/lớp

   
   

5.         Module quản lý học phí

 

 

   

Danh mục

Báo cáo

§  Danh mục nội dung học phí

§  Thống kê tình hình nộp học phí theo học sinh

§  Danh mục biểu mức học phí

§  Thống kê tình hình nộp học phí theo lớp

 

§  Thống kê tình hình nộp học phí theo học kỳ

Chức năng

 

§  Quản lý học phí

 

   
   
   

6.         Module Quản lý tài sản/thiết bị giảng dạy

 

Danh mục

Báo cáo

§  Danh mục tài sản/thiết bị giảng dạy

§  Thống kê tình hình cấp phát điều chuyển tài sản/thiết bị

§  Danh mục loại tài sản/thiết bị

§  Thống kê thống kê tài sản

§  Danh mục thông tin quản lý tài sản/thiết bị giảng dạy

Chức năng

§  Danh mục tình trạng tài sản.thiết bị

§  Theo dõi cấp phát/điều chuyển tài sản/thiết bị

   
   
   

7.         Module Quản lý thư viện

   

Danh mục

Báo cáo

§  Danh mục sách

§  Thống kê sách mượn/trả theo độc giả

§  Danh mục nhóm sách

§  Thống kê sách mượn theo sách/loại sách/nhóm sách

§  Danh mục loại sách

 

 

 

Chức năng

 

§  Quản lý mượn/trả sách

 
   
   
   

8. Ứng dụng Thông báo SMS

9. Ứng dụng  Email

   

§  Tra cứu điểm/kết quả học tập/tình hình học tập

§  Tự động gửi email thông báo kết quả học tập/tình hình học tập cho phụ huynh theo tuần/tháng/học kỳ/năm

   
   

10. Thi trắc nghiệm

   

Danh mục

Chức năng

§  Danh mục ngân hàng câu hỏi

§  Thiết lập ngân hàng câu hỏi theo môn/lớp

 

§  Thiết lập môn thi

 

§  Quản lý ngân hàng câu hỏi(trộn đề thi)

 

§  Thi trắc nghiệm (Giao diện Web hoặc Aplication)

 

§  Chấm điểm

   

11. Quản lý văn bản/biểu mẫu

   
   

§  Danh mục loại văn bản/biểu mẫu/công văn

 

§  Danh mục nhóm văn bản/biểu mẫu/công văn

 

§  Danh mục kiểu file

 

Chức năng

 

§  Quản lý báo cáo/văn bản/công văn mẫu

 
   

12. Quản lý đào tạo theo tín chỉ

 
   

Danh mục

Chức năng

§  Danh mục học phần

Đăng ký học phần

§  Danh mục kế hoạch học tập

§  Thiết lập kế hoạch học tập

§  Danh mục tiến độ đào tạo

§  Thiết lập loại hình đào tạo

§  Danh mục bậc đào tạo

§  Thiết lập tiến độ đào tạo

§  Danh mục loại hình đào tạo

§  Quản lý học phần

 

§  Thiết lập thang điểm theo quy chế tín chỉ

 

§  Nhập thang điểm theo quy chế tín chỉ

 

§  Xếp loại kết quả học tập

   
   

13.         Module Hệ thống

 
   

§  Phần quyền chức năng (In,Xem, Sửa, Xóa, Cập nhật theo nhân viên)

§  Phần quyền chức năng (In,Xem, Sửa, Xóa, Cập nhật theo phòng ban, bộ phân)

§  Theo dõi người sử dụng chương trình

§  Theo dõi Client truy cập vào hệ thống

§  Tự động tạo tài khoản theo tên

§  Truy xuất dữ liệu theo công ty, chi nhánh, đơn vị sản xuất phụ thuộc

§  Phương pháp mã hóa mật khẩu 1 chiều MD5

§  Sao lưu/phục hồi dữ liệu

 

 

 

TÍNH NĂNG

 I. Hệ thống chức năng quản lý chung