KẾ TOÁN CẦN BIẾT

Cách hạch toán doanh thu bán phế liệu

1. Nếu bán thẳng không qua nhập kho:

-   Ghi doanh thu khi bán:
       Nợ các TK 111, 112, 131,...(Tổng giá thanh toán)
            Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
            Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

-   Kết chuyển giá vốn hàng bán và ghi giảm chi phí:
       Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
             Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
 
2. Nếu qua nhập kho
:

-   Khi nhập kho, ghi:
      Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
            Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

-   Khi bán, ghi
      Nợ các TK 111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán)
            Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
            Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

Đồng thời kết chuyển giá vốn hàng bán:
      Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
            Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000750574
Hôm nay 000000236
Hôm qua 000000382
Tuần này 000002256
Tuần trước 000002432
Online 8
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền